Bestyrelsen

Bestyrelsen


Profile Image
Martin Rye Baunsgaard
Pia Stenkilde
Profile Image
Christian Ryser
Jakob Pedersen
Gitte Langeland
Malene Mandrup
Michael Elbro

Vedtægter for Stevns Floorball Klub

Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Stevns Floorball Klub. Foreningen er stiftet den 20. februar 2011. Foreningens hjemsted er Stevns Kommune.


Foreningens formål. Foreningens formål er at spille floorball samt på anden måde at virke for denne sports fremme, samt ved floorball at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser som styrker fællesskabet, til glæde og gavn for børn og unge i Stevns Kommune.


Foreningens medlemskab. Foreningen er tilsluttet Floorball Danmark (FD) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er som sådan underlagt disses love og bestemmelser.


Indmeldelse. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, der betaler et kontingent fastsat af bestyrelsen, og som kan tilslutte sig foreningens formål.


Udmeldelse – eksklusion. Medlemskab kan bringes til ophør, når der ikke er betalt kontingent, eller hvis man udviser en adfærd, som kan skade foreningen. Udmeldelse skal altid ske skriftligt til foreningens kasserer. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.


Kontingent. Fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Kontingentet opkræves forud og er bindende.


Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af sæsonen og indkaldes gennem annoncering på Facebooks interne spillerside, den offentlige Facebook klubside, den offentlige hjemmeside og lokalavisen med mindst 14 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret fra alle aktive og passive medlemmer som er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt. Der foretages skriftlig afstemning, når blot et medlem fremsætter ønske herom. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Alle valg er for en 2-årig periode, undtagen valg af suppleanter, som gælder et år. Bestyrelsen består af mindst 3 personer, hvor formanden vælges på ulige år, og kasserer vælges på lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer. Der vælges en bilagskontrollant hvert år.


Foreningens regnskabsår. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december og skal fremlægges i revideret udgave på den ordinære generalforsamling.


Bestyrelsen. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer. Bestyrelsen afholder møder efter behov, men skal afholde bestyrelsesmøde, hvis et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom. Bestyrelsen fører forhandlingsreferat af sine møder.


Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, og skal afholdes, hvis 2/3 af bestyrelsen eller 50 % af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom. Bestyrelsen skal da inden 30 dage regnet fra modtagelse af den skriftlige anmodning indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling. Herefter gælder samme regler omkring tidsfrister, annoncering og stemmeflertal. I annonceringen skal det klart fremgå hvilke emne/emner, som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.


Vedtægtsændringer: Kan kun behandles på den ordinære generalforsamling og skal vedtages med 2/3 stemmeflertal.


Foreningens ophør: Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Stemmer mere end 50 %, men ikke 2/3 for en opløsning, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, her kan en opløsning vedtages med simpelt stemmeflertal. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver, formue og materialer Stevns Kommune eller et i kommunen almennyttigt formål.


Vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2011.
Ændringer foretaget den 1. december 2015 og igen den 9. juni 2022 efter gældende paragraffer.